veterinär

Sidan är uppdaterad
2018-03-24

------------

Välkommen till vår nya hemsida!

På vår hemsida kan du finna mycket av vad vi gör och har gjort sedan vår verksamhet startade 2002.

Du kan också komma i kontakt med oss och bli medlem. Genom att bli medlem stödjer du vår kamp för att få till stånd en sund konkurrenssituation på veterinärmarknaden i Sverige. Detta i sin tur främjar all veterinär verksamhet i landet och gör all veterinärvård effektivare och billigare till förmån för landets alla djur, djurägare och veterinärer.

OBS! De medlemmar som vill ha sin kontaktinformation uppdaterad anmodas skicka in uppgifterna till webbredaktören. Skicka gärna med en logotype. De nya sidorna kommer att se ut som det nu gör på Dalarnas kontaktsida.

Det är inte otänkbart att det smugit sig in och annat fel på någon eller några av sidorna. Vi är tacksamma om ni påpekar detta till webbredaktören.

-------------------

 

Knivskärningar

För alla som tror att det finns massor med farliga människor ute i skogarna som ägnar sig åt att knivskära hästar i genitalregionen kan det vara intressant att kolla in detta klipp:

Kolla här!

------------

Kolla in det här YouTube-klippet med Håkan Onsjö!

veterinär onsjö

Distriktsveterinärerna säljer djurfoder för 25-29 miljoner kronor om året.

Riksrevisionen har i en rapport ifrågasatt om det finns befogenhet för Jordbruksverket att sälja djurfoder.

Maria Lundvall chef för smådjur hos Distriktsveterinärerna

Maria Lundvall slutar som branschansvarig på SLA-Svensk Djursjukvård för att bli ny chef för affärsområdet smådjur hos Distriktsveterinärerna. Hennes uppdrag blir att utveckla statens sjukvård för smådjur.
Maria innehar sedan ca 10 år tillbaka en tjänst som generalsekreterare och branschansvarig för SLA-Svensk Djursjukvård.
Marias nya roll blir alltså att med hjälp av statliga medel försöka ta så mycket kunder som möjligt från de privata företagare som hon tidigare varit ombud för.
Webbredaktörens kommentar: Man upphör aldrig att förvånas.

Brist på veterinärer för lantbrukets djur.

Till sommaren kommer flera av Jordbruksverkets veterinärstationer i landet inte att vara fullt bemannade.
Trots att Jordbruksverket idag har 84 veterinärstationer runt om i landet klarar man inte av att hålla en tillfredsställande jourverksamhet. Bristen märks särskilt i glesbygd. Att det skulle bli så här förstod man inom föreningen ViS redan i början på 2000-talet. Hade man lyssnat på ViS hade aldrig denna situation uppstått. Det hade då funnits ett rikstäckande nät med privata veterinärstationer som klarat all jourverksamhet utan att staten hade behövt blanda sig i och förpesta hela den svenska veterinärsektorn genom att med hjälp av statliga medel konkurrera med privata företagare.

-----------------------------------------------------------------------------

Oktober 2017

Sista ViS-bladet?

Läs det här

-----------------------------------------------------------------------------

Årsmötet 2017

Årsmötet 2017 i föreningen Veterinärer i Sverige, ViS, ägde rum lördagen den 28 januari. Platsen var Hotell Tylösand - en plats vald med tanke på att det var där ”Halmstadgruppen” började sin verksamhet i augusti 1995.


Årsmöteshelgen inleddes med ett styrelsemöte på fredag eftermiddag. Det visade sig sedan att det blev det sista mötet styrelsen i ViS skulle genomföra. Till middagen efter styrelsemötet anslöt dessutom ett antal före detta ”Halmstadgruppare”. Gissa om det snackades minnen!


Årsmötesförhandlingarna genomfördes under lördag förmiddag utan några komplikationer och resulterade planenligt i att vi beslutade att lägga ner föreningen. Bakgrunden till detta beslut har vi tidigare redogjort för i ViS-bladet. Sammanfattningsvis kan sägas att vi känner att vi kommit till vägs ände vad gäller konkurrensfrågan. Denna har drivits så långt det går - via Svenska Konkurrensverket ner/upp till EU:s konkurrensmyndighet. Vi känner här att vi har vunnit en moralisk seger då vi är övertygade om att de flesta människor numera inser det sjuka i att staten driver kliniker för sällskapsdjur och hästar där man med hjälp av skattemedel konkurrerar med privata företag. Vad gäller frågan om att få vara medlem i yrkesorganisationen SVS utan att behöva betala medlemsavgift till facket, SVF, gäller att vi insett att en alltför stor del av veterinärkåren ännu inte insett det bisarra i detta förhållande. Vi har i alla fall fått många att förstå hur onaturligt det är att en veterinär som driver ett företag med anställda veterinärer måste betala medlemsavgift till de anställdas fackförening för att få vara medlem i en organisation som handhar frågor om hur man blir en skicklig veterinär och där bl.a. lär sig att utöva sitt yrke på bästa sätt.

Nedläggningen följde den proposition som styrelsen bifogade kallelsen till årsmötet. De pengar vi har kvar i kassan täcker kostnaderna för sista årsmötet samt avvecklingen. Ordförande och kassören fick i uppdrag att sköta avvecklingen. (Se vidare årsmötesprotokollet).


Mötet avslutades med en gemensam brunch. Vi fick där ytterligare tillfälle att diskutera igenom vad som hänt de senaste 21 åren som Halmstadgruppen/ViS har existerat. Vi enades om att det varit en turbulent men mycket givande period av våra liv. Vi är alla också väl medvetna om hur positivt ViS varit för utvecklingen av Sveriges veterinära verksamhet och hur bra det känns att aktivt ha deltagit i denna process. Vi skall även fortsättningsvis hålla kontakten med varandra även om många av oss inte är yrkesverksamma längre.

Lars-Håkan Håkansson
f.d. ordförande i ViS

----------------------------------------------------------------------------

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med ViS lördagen den 28 januari 2017
Plats och tid: Hotell Tylösand, kl 11,00

Närvarande:
Se bifogad närvarolista, tillika röstlängd
§1                        Mötet öppnades av ordförande Lars – Håkan Håkansson, som hälsade de närvarande välkomna, röstlängden fastställdes enligt bifogad närvarolista.
§2                        Valdes Lars-Håkan Håkansson till mötesordförande och Agneta Johnsson till mötessekreterare.
§3                        Anders Lundebergh och Carl-Olof Wejdmark  valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.
§4                        Beslutades att mötet var stadgeenligt utlyst.
§5                        Dagordningen fastställdes enligt bifogat förslag.
§6                        Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen, ingen förvaltningsberättelse har upprättats eftersom syftet är att lägga ner föreningen, detta förfarande är ok med revisor Anders Berglund. De återstående pengarna beräknas gå åt till ett sista utskick och årsmötet. Hemsida och Face Book-konto  kommer att behållas i Mikael Fälths och Lars-Håkan Håkansons regi. Dessa önskade årsmötets mandat att sköta avvecklingen – vilket beviljades. Meltwater avtalet är uppsagt och sista rapporten kommer i april-maj. I sista ViS-bladet som blir nr 40 kommer redogörelse att ske för avvecklingen och eventuell resumé.  Självkostnadspris för midddag och lunch blev 1350:-/person som sättes in på föreningens konto.
§7                        Verksamhetsberättelsen lästes av ordföranden, godkändes och lades till handlingarna.
§8                        Inget utskott var verksamt 2016.
§9                        Revisorernas berättelse lästes upp av Lilian Lange, godkändes och lades till handlingarna.
§10                      Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 och ingen var där emot.
§11                      Årsavgifter och serviceavgifter inte aktuella, då syftet är att lägga ner föreningen
§12                      Ingen budget har lagts pga ovanstående.
§13                      Någon verksamhetsplan är inte upprättad, styrelsen kommer  att tacka för remisser som kommer och informera om att föreningen upphört.
§14                      Inga utskott – ej aktuellt
§15                      Val av ordförande och kassör ej aktuellt.
§16                      Val av tre ordinarie ledamöter till styrelsen – ej aktuellt.
§17                      Val av suppleanter – ej aktuellt.
§18                      Val av revisorer – ej aktuellt.
§ 19                     Val av valberedning – ej aktuellt.
§20                      Inga motioner förelåg. Propositionen från styrelsen angående föreningens nedläggning,(se bilaga) som skickats med kallelsen – godtogs av årsmötet.
§21                      Under övriga frågor berättade MF om sitt möte med Copenhagen Economics som velat driva frågan om DVOs avtal med Folksam till Konkurrensverket. Hittills har detta inte kostat några pengar för föreningen men om man går vidare så gör det det. ViS tackade och sa nej – vi tror inte att utsikterna till framgång är så stora eftersom KKV har fört fram sin åsikt till JV även innan utan att något händer. PJ berättade om det Etikmöte som ska äga rum i Stockholm 6-7 oktober 2017, Arlanda Stad blir den troliga platsen. Mer information kommer att komma i ViS-bladet och på hemsidan.
§22                      Ordförande tackade de närvarande för deras deltagande och förklarade mötet avslutat.

 

Lars-Håkan Håkansson, ordförande 

Agneta Johnsson, sekreterare
                                                                                    

Justeras

Anders Lundebergh                    Carl-Olof Weidmark   

---------------------------------------------------------------------------Under våren kommer ytterligare ett ViS-blad att ges ut.                

-----------------------------------------------------------------------------

Senaste ViS-bladet!

Läs här.

-------------------------------------------------------------------------------

Försäkringar för veterinärer

ViS har tillsammans med Säkra utarbetat försäkringslösningar anpassade för privatpraktiserande veterinärer – både gällande sak- och personförsäkring. Läs mer här.

----------------------------------------------------------------------

ViS samarbetar med SVELAND.

För att tillvara djurägarnas intressen, har ViS ingått ett avtal med SVELAND. Läs mer här.

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärer i Sverige

Föreningen Veterinärer i Sverige anser att utvecklingen av Sveriges veterinära verksamhet bäst främjas av sund konkurrens och att tillsynsverksamhet skall utövas av myndigheter som inte bedriver kommersiell verksamhet.

Föreningen vill också ena alla landets veterinärer i gemensam yrkesförening som inte är styrd av fackliga eller politiska intressen.

För att nå våra mål arbetar vi främst med information till politiker, myndigheter och veterinärer.

Bli medlem i föreningen Veterinärhistoriska Muséets Vänner

veterinär museum