veterinär logga

veterinär

veterinärveterinär logga

veterinär

EU

ViS vände sig 2012 till EU:s konkurrensmyndighet då man ansåg att frågan hade nått till vägs ände i Sverige. Ett stort antal utredningar hade konstaterat att Jordbruksverket satt på dubbla stolar och rekommenderat att den statliga distriktsveterinärs-
organisationen skulle privatiseras.

Samma resultat hade Konkurrensverket kommit fram till men trots detta har ingen privatisering genomförts.

Riksdagen trodde kanske att man löst frågan då man beslutade att beredskapen skulle utsättas för upphandling.

Jordbruksverket fick uppdraget att genomföra detta vilket fick till resultat att samtliga upphandlingar vanns av Jordbruksverket.På Jordbruksverket är man väl medvetna om att om upphandlingarna skulle vinnas av privata aktörer skulle hela grunden för distriktsveterinärorganisationen raseras. Läs i ViS-bladet från Januari 2014 om hur man lyckades fuska bort hela upphandlingen.

ViS anmälan av Jordbruksverket till EU.

ViS anmälan av Jordbruksverket till EU, (engelsk version, endast försättsblad).

TOC. Table of Contents. Innehållsförteckning som visar omfattningen av det material som skickats till EU.

Power Point Presentation.

 

EU December 2014

I oktober 2014 lämnade direktoratet "State Aid" preliminärt sina synpunkter på huruvida stödet till den statliga distriktsveterinärorganisationen var att betrakta som olagligt eller ej.

Jordbruksverket hade då avlämnat ett svar till State Aid och det framgick tydligt att man här hade satt stort tilltro till detta svar trots att det enligt ViS uppfattning var mer eller mindre obegripligt. Jordbruksverket påstår i sitt svar till EU att i stort sett all den verksamhet som "Distriktsveterinärerna" bedriver är "en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse" och inte alls är att betrakta som kommersiell verksamhet. Om en tjänst är av allmänt ekonomiskt intresse så är det inte olagligt med statligt stöd. ViS menar att det i verkligheten är precis tvärtom - att i stort sett all den verksamhet som "Distriktsveterinärerna" bedriver är att betrakta som kommersiell och att det därför är olgaligt att stödja denna med statliga medel.

Nedan följer alla dokument i den skriftväxling som förekommit under hösten 2014.

EU:s svar med bilagor från Jordbruksverket, oktober 2014:

ViS svar till EU december 2014:

 

EU Employment

EU är indelat i olika "Direktorat", ett av dessa, "Employment", handhar frågor om anställningsvillkor för arbetstagare inom unionen.ViS önskade pröva frågan om det var tillåtet för en veterinär i Sverige att arbeta helt utan begränsningar vad gäller arbetstidens längd. Detta är naturligtvis av stort intresse för både arbetstagare och arbetsgivare men inte minst för de som anlitar en veterinär. Rimligtvis önskar man att veterinären skall vara alert och utvilad. Privata veterinära arbetsgivare i Sverige följer de regler som finns i den lag som reglerar arbetstidens längd och hur mycket övertid som får tas ut etc.

De statliga distriktsveterinärerna som är anställda av Jordbruksverket har ett speciellt avtal där arbetstiden kallas "Förtroendearbetstid". Detta innebär att inga regler gäller för dessa. De kan i princip arbeta tills de stupar. Detta avtal har Jordbruksverket hittat på enbart för att slippa kostnader för bakjour, dvs en "reserv-veterinär" som kan ta över eller hjälpa till om arbetsbördan blir för stor. På så sätt kan man effektivt konkurrera ut de privata företagarna när det gäller att lägga in anbud på beredskapen i landet.

ViS hoppades att EU:s regelverk skyddade medborgarna från sådan här uppenbart arbetstagarfientlig verksamhet och bad därför EU Employment utreda om det var tillåtet för en svensk statligt anställd distriktsveterinär att arbeta helt utan begränsningar vad avser maximal arbetstid och övertid.

Det visade sig att detta var tillåtet.

Ansvaret för att detta tillåts i Sverige vilar därför helt på veterinärernas fackförening, Sveriges veterinärförbubd, SVF. I efterhand har det visat sig att SVF har tecknat två olika avtal, ett för statligt anställda och ett för privat anställda.

I ViS-bladet från Januari 2014 återfinns delar av dialogen med EU Employment till allmänt beskådande.