veterinär logga

veterinär

veterinäveterinär remissr

veterinär

Remissvar

ViS är en erkänd remissinstans och får varje år ett antal remisser. Då föreningen verkar mycket nära sina medlemmar är det möjligt för enskilda medlemmar att påverka remissvaren och därmed också det resultat som remissen utmynnar i.

Remisser ViS besvarat 2014:

2014 02 Förslag om rådets direktiv om kloning Dnr 5.5.17–1207/14

2014 02 JV förslag till förordning om avelstekniska och genealogiska villkor, Dnr 5.5.17–1681/14

2014 02 Reglering i djurskyddsförordningen (1988:539) beträffande frivilliga bekämpningsprogram för djuromsorg, Dnr L2013/2984

2014 03 JV förslag om ändring av föreskrifter och allmänna råd (2010:15) om djurhållning inom lantbruket mm. (L 100) Dnr 5.2.16–893/14

2014 08 Remissvar EHEC

2014-08 Remissvar Yrkeskvalifikationsdirektivet

2014 10 Remissvar Läkemedelsverket 1, licenser m.m.

2014 10 Remissvar Läkemedelsverket 2, licenser m.m.

2014 10 Remissvar Officiella veterinärer

2014 10 Remissvar Pass för sällskapsdjur

2014 10 Remissvar Seminverksamhet häst

2014 12 Remissvar djurskydd vid avel

2014 12 Remissvar Införselföreskrifter

2014 12 Remissvar Strålsäkerhetsmyndigheten

2013

Remissvar "Listeria Monocytogenes ‐ ett nationellt strategidokument", Dnr 6.2.17–2834/13

Yttrande ang. Salmonella Dnr 6.2.17–2979/13

Yttrande Socialdepartementet, Labnätverk Dnr S 2010/9051/FS

Remissvar angående Yersinia Enterocolitica – ett nationellt strategidokument, Dnr 6.2.17–6160/13

Remissvar "Ny förordning om offentlig kontroll", Dnr 2120/2013

 

2012

Yttrande ang. Betänkande SOU 2011:75, "Ny djurskyddslag"

Synpunkter på "Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:84) om läkemedel och läkemedelsanvändning" (D9)

Svar på frågor om SVA från Statskontoret

Svar på förslaget till ändringen av LIVSFS 2005:20 om livsmedelshygien, Dnr 839/2012

Angående Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:) om säkerhetsövervakning av läkemedel som används på djur, Dnr 581:2012/506865

Remissvar angående ändring av Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2088:67) om offentlig djurskyddskontroll, Dnr 31-5327/11

Remissvar angående Jordbruksverkets föreskrifter om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen samt hantering av vissa smittämnen (saknummer K4), Dnr 33-5877/12

Remissvar angående förslag till nya försöksdjursföreskrifter, Dnr 31–13678/10

Remissvar angående ändring av Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:77) om slakt och annan avlivning av djur,Dnr 31-6484/12

Remissvar angående förslag till regressrätt för staten i samband med bekämpning av djursmittor, Dnr L2012/2617

Remissvar angående ändring av Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:19) om avgifter i vissa ärenden enligt djurskyddsförordningen (1988:539), Dnr 31–10080/12

2011

Remissvar angående Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hägnade vilda fåglar, Dnr 31-575/11

Remissvar på kursplaner för uppdragsutbildning för olika yrkeskategorier inom humanvården, Dnr 32‐6929/11

Remissvar angående ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter om avgifter i vissa ärenden enligt 67 § djurskyddsförordningen

2010

Remissyttrande om ”Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter" (SJVFS 2004:76). Förbud mot användning av vissa substanser vid behandling av djur.

Ang. kontroll av djurskydd m.m. vid tävlingar med djur

Yttrande om förslag till ändring i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter, (DFS 2004:4), om djurförsök m.m.

2009

Remissvar "Trygg med vad du äter", SOU 2009-8

Miljö- och jordbruksutskottet, kommentar till "Trygg med vd du äter"

Remissvar ang. departementspromemorian Konsumenttjänster m.m. (Ds 2009:13)

2008

Yttrande med anledning av tävlingsdjursutredningens betänkande.

Remissyttrande om ”Handel med läkemedel för djur”, (SOU 2008:46)

Remissyttrande om ”Förslag till ändrade föreskrifter om begränsad behörighet att utöva veterinäryrket”, (SJVFS 1999:50)

Yttrande ang. departementspromemorian ”Bör konsumenttjänstlagen utvidgas”, (Ds 2008:55)

Remissyttrande gällande ”Jordbruksverkets uppdrag att vidare utreda den veterinära organisationen”, (Jo2008:2384)

Remissvar på ”Förslag till nya föreskrifter om utbildning och kompetens vid för-söksdjursverksamhet”, dnr 31-10560/08

2007

Yttrande angående ”Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi", Ds 2007:33

Synpunkter och kommentarer till "Förslag på nya föreskrifter och allmänna råd för hållande av hund och katt", Djurskyddsmyndigheten 

2006

Synpunkter på ”Förslag till EU-handlingsplan för Djurskydd”

Yttrande ang. förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien

Remissvar; Förslag till föreskrifter och allmänna råd om officiella veterinärers djurskyddskontroll vid slakteri.

Remissvar; "Veterinär fältverksamhet i nya former", (SOU 2007:24)

2005

Remissvar, ”Nytt djurhälsoregister – bättre nytta och ökad säkerhet”

Remissvar, "Identifiering och registrering av hästar", Jo 2004/2344.

Remissvar, Djurskyddsmyndigheten "Djurskyddstillsyn i samband med tävlingar med djur".

2003

Remissvar, Riksdagens revisorer ”Villkoren för veterinär verksamhet”