veterinär logga

veterinär

veterinär

veterinär

Kommentar till Ordförandens information i SVT 8-9

Under rubriken ”Omorganisation av SVF” konstaterar Karin Östensson :”Nu vet vi att alla veterinärer inte har samma intresse av att vilja ha ett gemensamt yrkesförbund”. Denna kommentar är, tror vi inom ViS ,syftande på våra medlemmar varför vi med emfas vill tillrättalägga denna missuppfattning. Vi är klart och uttalat för en organisation av typ Veterinärmedicinska Sällskapet där samtliga veterinärer ges möjlighet att vara medlemmar för att kunna dryfta veterinärmedicinska frågor och utarbeta policydokument  m.m.. Dock kan vi inte acceptera att man måste vara ansluten till fackförbundet SVF för att få delta i den andra gruppen. Liksom Karin ser också vi fram emot en förnyelse av veterinärförbundet och hoppas att denna förnyelse innebär att Vi S medlemmar ges möjlighet att vara med i en yrkesorganisation.

Under rubriken ”Villkoren för den veterinära fältverksamheten” berättar Karin att Jordbruksdepartementet tillsatt en arbetsgrupp i mars i år som avser lämna sin rapport i maj 2005! Gruppen består av representanter för SJV, LRF, Konkurrensverket , Livsmedelsekonomiska institutet och SVF - en samling som Karin anser ”ger goda förutsättningar för en allsidig belysning och bedömning av frågorna” hon påpekar mycket riktigt att Vi S avböjt att sitta med i gruppen. Skälet till att vi ej vill deltaga framgår dock inte så därför låt mig ge några förklaringar.

För det första så uppfattar vi att man redan från början gör detta till en  s.k. långbänk genom att ge gruppen 2 år på sig att komma med sin rapport. För det andra så överensstämmer direktiven till denna grupp nästan helt med dem som gavs till den av SJV initierade ”Arbetsgruppen för den veterinära fältverksamheten” som efter flera års arbete utmynnade i ett intet- alltså inte ens som i sagan en tummetott ! För det tredje så anser vi att all kraft bör ägnas åt att biträda den helt oberoende utredning av veterinärväsendet som riksdagen nu beslutat om . Vi är nämligen helt eniga med Karins slutkläm i detta stycke ”En lösning av de här problemen får inte fördröjas” det är bara vägen till en lösning som vi inte är överens om.

Med dessa rader hoppas jag att vi har klarlagt en del missuppfattningar och också tydliggjort att vi alls inte vill motarbeta bildandet av en fackligt fristående yrkessammanslutning.

 

För Veterinärer i Sverige (ViS)

Ulla Björnehammar, vice ordf. (F.d. mångårig ordförande i SVS)