veterinär logga

Det som ViS kallar för "Upphandlings-bluffen" måste anses vara en ganska uppseendeväckande händelse. Tyvärr har inte några journalister hakat på detta och granskat det närmare.

Utan tvekan skulle det göra sig bra i ett TV-program av typen "Kalla Fakta".

Det skulle för övrigt hela hanteringen av det Svenska veterinärväsendet göra.

Så mycket svek, intriger och fusk som förekommit i hanteringen av detta torde vara svårt att hitta.

veterinär

veterinär

veterinär

Upphandlingsbluffen,

Fortsättning från startsidan

Regeringens beslut

Regeringen ger Statens jordbruksverk i uppdrag att under ett år genomföra en pilotverksamhet i form av upphandlingar av statligt stöd för beredskap vid utbrott av smittsamma djursjukdomar, för djursjukvård under jourtid och till djursjukvård och för djurhälsovård i djurglesa områden. Syftet med pilotverksamheten är att ta ställning till hur upphandlingarna ska genomföras och organiseras. Ambitionen är att all stödberättigad verksamhet har varit föremål för upphandling inom 5 år efter det att de första avtalen inom ramen för pilotverksamheten har börjat gälla. Målet med upphandlingsprocessen är att få in så många anbud av god kvalitet som möjligt i syfte att säkerställa att kostnaden inte blir större än nödvändigt. Kraven och upphandlingsprocessen ska så långt som möjligt utformas så att småföretagare kan delta i upphandlingen. Jordbruksverket ska på ett aktivt sätt informera såväl privatpraktiserande veterinärer som distriktsveterinärorganisationen om den verksamhet som ska upphandlas och om själva upphandlingsprocessen. Jordbruksverket ska även så snart som möjligt undersöka intresset hos privatpraktiserande veterinärer att teckna avtal med Jordbruksverket om de aktuella verksamheterna och därefter snarast påbörja pilotverksamheten. Under pilotprojektet bör upphandlingen ske i den takt som det uppstår vakanser i distriktsveterinärorganisationen. Upphandlingarna ska åtminstone innefatta upphandling av jourberedskap. Ambitionen är att all verksamhet i landet som ska omfattas av det statliga åtagandet i landet har upphandlats fem år efter det att de första avtalen som tecknats inom ramen för pilotverksamheten har börjat gälla. Såväl den statliga distriktsveterinärorganisationen som privatpraktiserande veterinärer kommer att kunna delta i upphandlingen. Jordbruksverket kommer även under vissa förutsättningar att bjuda ut distriktsveterinärstationer till försäljning. Med anledning av bl.a. dessa förändringar ställer den nya organisationen för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar krav på uppföljning av marknadens funktionssätt och utveckling. Jordbruksverket bör därför ges i uppdrag att fortlöpande följa och analysera utvecklingen på veterinärmarknaden.

På regeringens vägnar

Eskil Erlandsson

veterinär jv

Privata veterinärer kan ingå i veterinär jourberedskap

TO, MAR 18, 2010 Även privatpraktiserande veterinärer ska kunna få statligt stöd för djurhälsovård och djursjukvård där det inte är möjligt att bedriva lönsam veterinär verksamhet utan stöd. Därför förbereder Jordbruksverket för att i takt med att vakanser uppstår göra upphandlingar av den veterinära jourberedskapen där såväl privata veterinärer som den statliga distriktsveterinärorganisationen kan lämna anbud. De statliga distriktsveterinärerna ansvarar i dag för jourberedskapen i de områden där det annars inte skulle finnas någon veterinär service på grund av bristande lönsamhet. I fortsättningen när det uppstår en vakans inom distriktsveterinärernas jourverksamhet ska jourberedskapen upphandlas och Jordbruksverket tecknar avtal med den som lämnat det bästa anbudet. Om ingen lämnar något anbud kommer uppdraget med automatik att gå till Distriktsveterinärerna för att det inte ska finnas någon risk att den veterinära servicen och jourberedskapen upphör i ett område. För närvarande pågår arbete med att förbereda dessa upphandlingar. - Vi vet inte ännu när det kan bli aktuellt med en upphandling. Vi planerar för att kunna genomföra upphandlingar under våren, men det beror på när det uppstår en vakans. Både privata veterinärer och Distriktsveterinärerna kommer att kunna delta i upphandlingarna, säger Ingrid Eilertz, chef för Jordbruksverkets kundavdelning som har ansvar för upphandlingen. Syftet med att privata veterinärer ska kunna delta i jourberedskapen är att öka konkurrensen och därmed göra verksamheten billigare för staten men med samma service för djurägarna. Jordbruksverket är angeläget om att nå ut med information om upphandlingarna. Sådan information kommer bland annat att finnas tillgänglig på www.jordbruksverket.se. Kontaktperson för journalister Ingrid Eilertz, chef för kundavdelningen, tel 036-15 60 11

....................

Så fint lät det då.

Sedan dess har ca 80 upphandlingar genomförts och just nu pågår fyra. Samtliga upphandlingar har vunnits av Jordbruksverket.

Hur kunde det bli så här?

Läs i ViS-bladet om hur Jordbruksverket fixar till detta.