veterinär norge BT

veterinär

veterinärveterinär svidknott

veterinär

Norge presenterar en genomtänkt strategi för blåtungebekämpning.

Februari 2009

I Norge påvisades i februari i år antikroppar mot Blåtunga i några besättningar. Man har gjort en riskanalys och kommit fram till att man i lugn och ro skall överväga om, och i så fall hur, en vaccinationskampanj skall genomföras. Så skulle vi gjort i Sverige.

I Sverige påvisades lördagen den 6 september 2008 antikroppar i tankmjölk från en besättning i Halland. Måndagen den 8 september började man vaccinera. Så har inget annat land i Europa gjort.

Från Norges Veterinærinstitutt:

Veterinærinstituttet anbefaler foreløpig ikke vaksinasjon mot blåtunge.
Veterinærinstituttet 
Publisert: 27.02.2009 16:41    Sist endret: 28.02.2009 00:21

Veterinærinstituttet anbefaler foreløpig ikke vaksinasjon mot dyresykdommen blåtunge.
Basert på den kunnskapen og oversikten Veterinærinstituttet har per 27.02, har vi i vårt notat til Mattilsynet anbefalt å ikke sette i gang vaksinasjon mot blåtunge serotype 8 nå. Så langt har vi for lite informasjon om utbredelse av smitten, og det er heller ikke sannsynlig at virus vil spre seg til nye besetninger den nærmeste tiden.
Den epidemiologiske situasjonen blir vurdert fortløpende. Prøvetaking av dyr i et tilstrekkelig stort område og identifisering av alle smittede dyr må gjennomføres så snart som mulig blant annet for å identifisere kalver som kan være smittet i drektigheten.
Veterinærinstituttet gir faglige råd til Mattilsynet på fagsaker på sitt område. Dette danner grunnlaget for Mattilsynets konklusjon.
Les Veterinærinstituttets vurdering

 

Maj 2009

Blåtunge: Veterinærinstituttet anbefaler fortsatt ikke vaksinasjon

Publisert: 28.05.2009 15:24

Sist endret: 28.05.2009 15:32

Basert på status og risikovurdering per 15. mai anbefaler Veterinærinstituttet fortsatt ikke vaksinasjon mot blåtunge.

Behovet for vaksinering blir løpende vurdert i forhold til smittesituasjonen. Veterinærinstituttets rapport er oversendt Mattilsynet. Veterinærinstituttet gir faglige råd til Mattilsynet på fagsaker på sitt område.

Status per 15. mai Det er nå analysert over 20 000 prøver av 4 200 besetninger, og det er funnet blåtungevirus (BTV8) hos totalt 34 dyr fordelt på 4 besetninger. Det antas at BTV8 først og fremst har blitt introdusert i et begrenset geografisk område som begrenses av sperresonen som er opprettet av Mattilsynet. Forekomsten av blåtungevirus hos storfe anses som liten innefor sperresonen og svært liten utenfor sperresonen.

Forekomsten av blåtungevirus hos småfe anses som svært liten innefor sperresonen og neglisjerbar utenfor sperresonen. Sannsynligheten for at blåtungeviruset fortsatt er til stede i Norge vurderes som liten Storfe som var drektige da de ble smittet i 2008 vurderes som risikodyr under norske forhold fordi fosteret med tilhørende fostervann og fosterhinner kan inneholde blåtungevirus ved kalving. Slike kalver kan være kilde til blåtungeinfeksjon for sviknott, og fostervann og – hinner kan, om de blir spist, smitte andre drøvtyggere. Smittede kyr som skal kalve før 1. juni, anbefales derfor slaktet før kalving.

Spredning ved sviknott vil antagelig bli begrenset av topografiske forhold rundt de infiserte gårdene. Sviknott vil kunne infisere både storfe, småfe og ville drøvtyggere. Den sviknottfrie perioden i Norge er imidlertid så lang at BTV ikke kan overvintre i sviknott. Omfang av spredningen avhenger av hvor raskt man kan spore opp nye tilfeller av blåtungevirus ved hjelp av overvåking. Spredning med ville drøvtyggere anses å være av liten betydning så lenge forekomsten av BTV 8 infeksjon er lav.

Sannsynligheten for at blåtungevirus skal importeres i 2009 vurderes som liten. Dette skyldes at våre naboland vaksinerer mot blåtunge og derved har få infiserte sviknott, og at importen av drøvtyggere til Norge er liten og strengt regulert.

Tiltak for å redusere risiko De viktigste tiltakene for å redusere risiko for spredning vil være å begrense flytting av dyr, samt å overvåke og raskt finne tilfeller av blåtunge slik at smittede dyr raskt blir tatt hånd om. Det anses som spesielt viktig at det er sterke begrensninger på flytting av storfe ut av sperresonen.

Les rapporten Blåtunge i Norge – Status og risikovurdering per 15. mai.